* จำเป็นต้องระบุ / Required Fields

ลักษณะการลงทะเบียน (Registration Type) *
ข้อมูลทั่วไป (General Information)

ตำแหน่งทางวิชาการ (Title) *
คำนำหน้า (Name Title) *
ชื่อ (First Name) *
นามสกุล (Last Name) *
อาชีพ (Occupation) *
หน่วยงานที่สังกัด (Affiliation) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Tel.) *
Email *
Confirm Email *
ที่อยู่ปัจจุบัน (Address) *
Note : For foreigner, please provide your full address here.
จังหวัด (Province)
เขต/อำเภอ (District)
แขวง/ตำบล (Sub-district)
รหัสไปรษณีย์ (Zip / Post Code)
ประสงค์เข้าร่วมงาน networking dinner (ชำระเงินเพิ่ม 300 บาท ณ ที่ประชุม) (Plan to attend the networking dinner (with an additional payment of 300 Baht at the venue)) *

โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ก่อนทำการยืนยันการลงทะเบียน
(Please verify your registration information before confirming your registration.)

ยืนยันว่าข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้อง
(Confirm that the registration information is correct.)